Ayudas Sociales

SERVICIOS SOCIALES, AYUDAS ECONÓMICAS Y RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS.

Para LxE todas las medidas relativas a los servicios sociales, junto a aquellas que implican la educación, sanidad y desarrollo del individuo son uno de los pilares de nuestra acción político-social.

Tenemos claro desde nuestra formación que las ayudas destinadas para este propósito han de ser puntuales, para esos momentos en la vida de las personas que atraviesan una mala racha o empiezan de cero, o simplemente lo necesitan para no caer en riesgo de ningún tipo a consecuencia de esas situaciones. En modo alguno puede constituir una manera de vivir.

En LxE creemos en la cultura de la solidaridad, y no del mal entendido bienestar.

Por ello, defenderemos un nuevo modelo de RGI con las siguientes bases:

– Riguroso control y lucha contra el fraude mediante supervisores personales de cada ayuda.

– Implementación de las nuevas tecnologías (APP y tarjetas de pago) que permitan un control riguroso del destino de cada ayuda. No más dinero para juego, alcohol, tabaco, envío a otros países…Cada céntimo dado en RGI será vigilado y controlado.

– La ayuda será por domicilio y unidad familiar, evitando fraudes y limitándola al mínimo del salario profesional por unidad familiar o por vivienda (en una misma vivienda no podrán cobrarse RGIs por encima de dicho importe, evitando con ello fraudes, pisos pateras, malas condiciones de vida….).

– En modo alguno el arraigo familiar (en sentido de que los progenitores del perceptor tengan inmuebles o solvencia) será un impedimento para la percepción de la RGI, siempre que se cumplan los requisitos oportunos (tener familia -ascendientes en este caso- en Euskadi con solvencia no será jamás un impedimento).

En la duración del periodo de la ayuda se tendrá en cuenta los años de cotización, de manera escalonada (salvo evidentemente las personas en situación de dependencia): solo quienes tengan cotizado al menos 5 años podrán beneficiarse de la RGI por periodos superior a los seis meses. Estos periodos serán más amplios en función de los años de cotización. Las personas que no puedan cobrar RGI por más de esos 6 meses (o quienes terminen el periodo máximo que puedan cobrar) y se encuentren en situación de emergencia social, deberán acogerse a otras ayudas específicas pero no dispondrán de RGI.

– Seguimiento personalizado (a través del supervisor asignado) sobre la realización de cursos formativos y la búsqueda real y efectiva de trabajo. Cada perceptor de la RGI estará sometido a un tutelaje y control en la búsqueda de empleo y realización efectiva de cursos formativos así como tareas en beneficio de la comunidad (quien es ayudado debe ayudar).

– Todo aquel que se beneficie del sistema RGI tendrá una deuda con nuestra sociedad, deuda que deberá saldar bien mediante su trabajo, bien a través de cotización una vez se incorpore al mundo laboral.

 

 

 

GIZARTE ZERBITZUAK, DIRULAGUNTZA EKONOMIKOAK ETA DIRUSARRERAK BERMATZEKO ERRENTA

Gure alderdian helburu honetarako laguntzek behin-behinekoak izan behar dutela uste dugu:

pertsonek bizitzan zehar bolada txarrak igarotzen badituzte, «0»-tik hasteko edo arriskuan ez jartzeko egoera hauen ondorioz. Inolaz ere ezin dira bizimodu bihurtu.

LxE-EaLen elkartasuneko kulturan sinisten dugu eta ez txarto ulertutako ongizatean. Horregatik, DBEko eredu berri bat defendatuko dugu hurrengo oinarriak kontutan harturik:

a) Iruzurraren aurkako borroka eta kontrol zorrotza norberaren ikuskatzailearen bidez.

b) Teknologia berrien ezarpena (APPak eta ordain-txartelak) laguntza bakoitzaren helmugaren gaineko kontrol gogorra posible egiteko. Joko, tabako, alkoholerako edo beste herri batzuetara bidaltzeko dirurik ez. DBErako diru guztia begiratua eta kontrolatua izango da.

c) Laguntza helbide eta familia unitateko emango da iruzurrak saihesteko. Familia unitatean edo etxebizitza bakoitzean gutxieneko lanbide soldatara mugatuko da. (Ezin izango dira kopuru hori baino DBE gehiago kobratu – esan dugun bezala – iruzurrak ebitatzeko, bizileku «paterak», bizitzeko egoera txarrak etab.)

d) Familia finkaerak (hartzailearen gurasoek ondasun higiezinik edo kaudimenik balute) ez du DBE kobratzeik oztopatuko, beti ere baldintzak betez gero. Euskadin familia izatea- kasu honetan kaudimen aurretikoak – ez da inoiz kobratzeko oztopoa izango.

Laguntzen iraupenean urte kotizatuak kontutan hartuko dira modu mailakatuan (menpekotasun egoeran dauden pertsonak izan ezik). DBE solik bost urtez behintzat kotizatu direnek kobratu ahal izango dute sei hilabetetik aurrera. Urte kotizatuen arabera epe hauek luzatuko dira. DBE sei hilabetez baino gehiago kobratu ezin dutenek edota kobratzeko gehienezko epea agortu dutenek, gizarte larrialdiko egoeran aurkitzekotan, beste laguntza berezi batzuk eduki ahal izango dituzte baina ez dute DBE eskuratuko.

e) Pertsona bakoitzaren formakuntza ikastaroek eta lan bilaketak jarraipena edukiko dute esleitutako gainbegiralearen bitartez. DBEko hartzaileak kontrolaren eta tutoretzaren menpean egongo dira: enplegu bilaketan, formakuntza ikastaroak egiteko hala nola komunitatearen aldeko zereginetan. Lagundua denak lagundu behar du.

f) DBEko onuradun guztiek gizarteari zerbait zor diote, lanaren edo kotizazioaren bidez, behin lan mundura sartuta, ordaindu behar izango diotena.

Locales y casas de apuestas

REGULARIZACIÓN LOCALES DE APUESTAS

Se prohibirá el uso directo o indirecto de dinero público en empresas y locales de apuestas. Cualquier entidad privada deportiva o persona física que rubrique convenios de cualquier clase con estas empresas no tendrá derecho a la percepción de dinero público o subvención, así como el uso de instalaciones públicas deportivas.

LxE pedirá también la limitación de implantación de dichas empresas en nuestro territorio, con prohibición expresa de publicidad en medios públicos o dependientes de la Administración vasca.

Se fijará una distancia mínima entre los locales de apuestas y cualquier centro educativo o de corte social mayor a la actual.

Se harán campañas de concienciación dirigidas fundamentalmente a la juventud, no queremos que estos negocios sean la “heroína” del siglo XXI entre nuestros chavales, por eso nos van a tener siempre enfrente.

 

 

APUSTU TOKIAK ARAUTU

Apustu toki eta enpresetan diru publikoa zuzenean zein zeharka erabiltzea debekatuta egongo da.

Pertsona fisiko batek edo edozein kirol erakunde pribatuk aipatutako enpresa hauekin hitzarmenik sinatuz gero ez du diru publikorik jasoko, ezta diru-laguntzarik ere, eta ezin izango du kirol instalaziorik erabili.

LxE-EaLak gure herrialdeetan enpresa horien ezarpena murriztea eskatuko du. Gainera, hedabide publikoetan edo Euskal Administrazioaren menpean publizitatea eragotziko zaie.

Apustu tokietatik edozein hezkuntza eta gizarte zentrotara gutxieneko distantzia ezarriko da, gaur egungoa baino luzeagoa izango dena. Gaztediari zuzendutako kontzientziazio kanpainak egingo dira. Izan ere, ez dugu geure gazteentzat toki horiek XXI. mendeko «heroina» bihurtzerik nahi. Horregatik aurre egingo diegu.

Estatuto de Gernika

NO A UN NUEVO ESTATUTO

LxE es un claro defensor del actual marco legal y por tanto del Estatuto de Gernika. En todos estos años nuestros gobernantes no han conseguido que el Estatuto se complete, han negociado competencias como quien va a un bazar, han vendido su alma por algo que nos corresponde…. LxE se compromete a defender y hacer cumplir el Estatuto de Gernika.

Nuestro Estatuto nos dota de un autogobierno extraordinario, por ello no entendemos la necesidad de crear un nuevo Estatuto, precisamente por aquellos que no han sido capaces de desarrollar plenamente el vigente.

Los políticos están para resolver problemas, no para crear nuevos problemas. El empleo de calidad, los problemas económicos en general, la vivienda, la inmigración o la inseguridad son a día de hoy los verdaderos retos a los que se enfrenta Euskadi y no la configuración de un nuevo Estatuto, que solo servirá para volver a dividir a la sociedad vasca, no contribuyendo a resolver nuestros verdaderos problemas.

En cualquier caso LxE es un partido útil y de sentido común, al servicio de todos los vascos, sin dogmatismos ni fanatismos, por ello, si se nos demostrase en un futuro que un nuevo Estatuto va a mejorar nuestra sociedad, va a mejorar nuestra convivencia y nuestros derechos sociales, estaremos abiertos a su estudio, hasta ese momento, nuestra postura es claramente negativa a un nuevo Estatuto.

 

 

STATUTU BERRIARI EZ

LxE-EAL egungo legezko esparrruaren alde dago argi eta garbi.; hortaz, Gernikako Estatutuaren alde. Urteotan gure agintariek ez dute Estatutua osatzea lortu. ExL-EaLak Gernikako Estatutua defendatuko eta betearazteko konpromisoa hartuko du.

Gure Estatutuak aparteko autogobernua ematen digu. Horregatik ez dugu ulertzen zergaitik sortun behar dugu estatutu berri bat; are gutxiago garatzeko gai izan ez direnek sortu nahi badute.

Politikariak arazoak konpontzeko daude eta ez arazo berriak sortzeko. Gaur egun, kalitatezko enpleguari, arazo ekonomikoei orokorrean etxebizitzari, inmigrazioari edota segurtasunik ezari Euskadik aurre egin behar diren benetako erronkak dira eta ez estatutu berri bat egiteari, berriro ere euskal gizartea zatituko baitu, gure egiazko arazoak konpondu gabe.

Dena den, LxE-EaL alderdi baliagarri eta zentzuzkoa da, euskal herritar guztiak zerbitzeko dogmatismo eta buruberokeria baztertzen dituena. Horregatik etorkizunean estatutu berri batek gure gizartea, elkarbizitza eta eskubide sozialak hobetuko dituela frogatzen bada, aztertzera zabalduko gara. Bitartean, gure jarrera estatutu berri baten aurkakoa da.

Programa elecciones Parlamento Vasco 2020

1. Compromiso con la ciudadanía vasca / Euskaldunekin dugu kompromisoa

2. Educación / Hezkuntza

3. Estatuto de Gernika / Statutu berriari ez

4. Listas Abiertas / Zerrenda irekiak erabakitzeko eskubidea

5. Reducción del gasto político / Gastu politikoaren murrizketa

6. Vivienda / Etxebizitza

7. Locales y casas de apuestas / Apustu tokiak arautu

8. Ayudas Sociales / Gizarte zerbitzuak eta  dirulaguntzak

9. Ayudas a mayores / Gure jubilatuen aldeko neurriak

10. Empleo y Fiscalidad / Enpleua eta Fiskalitatea

11. Natalidad y Maternidad / Jaiotza eta Amatasuna

12. Fiscalía Anticorrupción / Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaprograma 

13. Menores no acompañados / Bakarrik dauden adingabeak

14. Sanidad

15. Autónomos / Autonomoak

16. Agenda 2030 / 2030eko Agenda

17. Transparencia y Control de Contratos Públicos / Gardetasuna, iraganeko eta etorkizuneko kontratu publikoak ikuskatuko ditugu

18. Accesibilidad / Erabilerraztasuna

Educación

EDUCACIÓN

No es casual que nuestro primer punto del programa sea educación. Uno de los principales pilares en los que se sustenta una sociedad es la educación y en LxE creemos que ésta no ha sido la prioridad de ninguno de los gobiernos. Si lo será para nosotros.

Ha faltado un verdadero acuerdo político para hacer leyes que permitieran la creación de un sistema educativo sólido y dotado de suficientes recursos ya que el acceso a una educación de calidad es un derecho de todos los niños y niñas.

LxE defiende un modelo mixto, basado en el bilingüismo, fomentaremos medidas y proyectos encaminados a esa calidad educativa basada en una buena administración y distribución de recursos equitativa, entornos educativos seguros, sanos e integrados, a fin de favorecer un excelente aprendizaje para todos –niños, jóvenes y adultos- desde la atención y educación de la primera infancia hasta la enseñanza superior y el aprendizaje de adultos.

LxE quiere niños y jóvenes formados en absoluta libertad de pensamiento, por lo que estaremos contra cualquier tipo de adoctrinamiento. Ahora bien, si creemos necesario fomentar la ética, el civismo y la empatía en nuestro sistema educativo.

Favoreceremos los intercambios con otras comunidades autónomas y con otros países de la UE, para favorecer el conocimiento de otras culturas entre nuestros jóvenes.

Los colegios públicos estarán abiertos entre semana hasta mínimo las 19 horas, con actividades complementarias extra escolares que ayuden a una mejor conciliación laboral.

Necesitamos una mejora en nuestros centros de Formación Profesional, con mejores y más medios materiales y humanos.

La Universidad Pública Vasca sigue sin encabezar ningún ranking entre las universidades públicas españolas, lo cual es un gran fracaso habida cuenta las facultades propias que tenemos en su gestión los vascos. LxE se compromete a pone a nuestra Universidad Pública en la vanguardia universitaria española.

Mas y mejores becas pero con rigor, se debe becar el talento y la necesidad, dando igualdad de oportunidades a todos, pero no tolerando abusos ni fraudes.

LxE es muy consciente de que los primeros auxilios salvan vidas. Son pocos los centros en los que las clases de primeros auxilios forman parte de la actividad normal educativa. Desde LxE fomentaremos esta formación mediante acuerdos y programas destinados tanto a docentes como a alumnos en colaboración directa con Osakidetza y organizaciones humanitarias.

 

HEZKUNTZA

Hauxe da gure programaren lehen puntua eta ez da kasualitatea; hezkuntza gizarte aurreratuarentzat garrantzi handikoa delako. Hezkuntza LxE-EaLerako gure lehentasuna izango da. Izan ere, ez da akordio politikorik egon hezkuntza sistema sendoa lortzeko.

LxE-EaL bitariko ereduaren aldekoa da, elebitasunean oinarriturik. Neurri eta proiektuak sustatuko ditugu kalitatezko hezkuntza lortzeko, administrazio onean eta baliabideen bidezko banaketan finkatuta, non haurrek, gazteek eta helduek ikasiko duten, haurtzarotik goi mailako irakaskuntzaraino eta bai helduen ikasketak kontutan hartuta ere.

LxE-EaLak haur eta gazte libreak nahi ditu. Horregaitik edozein adoktrinamenduren aurka dago. Hala ere, Etika, gizalegea eta enpatia suspertuko ditugu gure hizkuntza sisteman.

Beste autonomi erkidegoetako eta EBeko herri batzuekin hartu-emanak bultzatuko ditugu gure gazteek kultura desberdinak ezagutu ditzaten.

Eskola publikoak gutxienez 19rarte egongo dira zabalik eskolaz kanpoko ekintzak eskainiz. Horrez gain, lanbide formakuntzarako zentroak hobetu behar ditugu giza baliabide eta material egokiekin.

Euskal Unibertsitate Publikoa Espainiar Estatuko unibertsitateen abangoardian jarriko dugu..

Bekak egongo dira talentua saritzeko edo beharrei aurre egiteko, guztiei aukera berberak emanez, nagusikeriarik gabe.

LxE-EaLak lehenengo sorospenak sustatuko ditu hezkuntza jarduera arruntetan.

LxE-EaLak aipatutako formakuntza hau bultzatuko du ikasle zein irakasleei zuzendutako programa eta itunen bitartez, Osakidetza eta elkarte humanitarioen laguntzaz.

Basta ya de jugar con la sanidad

 

El sindicato ESK ha denunciado el «despilfarro» que el Consejero Darpón va a realizar por importe de unos 207.000 euros en el 35º aniversario de Osakidetza. Y todo ello mientras los profesionales de nuestro servicio público de salud siguen necesitando medios y materiales con los que poder dar un servicio digno y adecuado a todos nosotros.

«Recientemente hemos coincidido en un acto con una asociación magnífica que lleva años peleando porque nuestros niños y niñas enfermos de cáncer puedan disponer de medios adecuados en el Hospital de Cruces. Pues bien, a día de hoy siguen luchando porque estos niños puedan disponer de una sala de espera adecuada para las sesiones de quimioterapia. Por eso, gestiones como la del Consejero Darpón hacen que a uno se le revuelvan las tripas» manifiesta Asier Sanz, Secretario de Acción Política de LxE.

Y es que «en Libres por Euskadi llevamos mucho tiempo denunciando la gestión que el Gobierno Vasco viene realizando de lo público, Euskadi debería de ser la Suiza de España gracias a nuestro especial régimen fiscal y de autogobierno, sin embargo el dinero sigue siendo empleado para el enriquecimiento de unos y el perjuicio del resto, que vemos como en lo único que somos lideres es en el coste de la cesta de la compra o de nuestras viviendas» ha referido el presidente de LxE Rubén Gutiérrez. Quien además ha manifestado que «el mal gastar dinero en campañas de publicidad de este estilo, son políticas del siglo pasado, ese dinero no mejora en nada nuestro servicio público de salud, nada nos aporta a los ciudadanos. Euskadi necesita un modelo de gestión y unas políticas distintas».